"

e5-2407v2

"的相关文章

企业自建邮件服务器方案

企业自建邮件服务器方案 - 企业自建邮件系统,对硬件的需求以及解决方案... 一颗 Xeon E5-2407V2 处理器 / 2*4GB 内存 / 2*600GB 硬盘 / RAID1 / DVD 100-......
https://m.17guolv.com/kafbb31e66453610661ed9f4df.html

1-服务器基础知识_图文

V2代表该版本的 修订版,没有的话就说明是标准版万全专家认证教材 2007 联想...CPU的重要技术参数 E5-2407(2.20GHz/4c)/6.4GT/10ML3 2.20GHz表示CPU的......
https://m.17guolv.com/ka7c4bbba1116c175f0e7cd184254b35eefd1a04.html

IntelCPU型号参数V1V2最新_图文

IntelCPU型号参数V1V2最新 - Intel Xeon E5系列CPU 型号 Intel Xeon E5-2407 Intel Xeon E5-2418L Intel Xeon E5-2......
https://m.17guolv.com/ka812acb8350e79b89680203d8ce2f0066f5336427.html

Intel E5 处理器

至强?处理器 E5-1660 V2 (15M 高速缓存,3.70 GHz) 英特尔?至强?处理器 E5-2407 V2 (10M 高速缓存,2.40 GHz) 英特尔?至强?处理器 E5-2418L v2 (15M ......
https://m.17guolv.com/ka535f1798a58da0116c1749b7.html

Xone I3 I5 I7cpu详细参数表_图文

E5-2403v2 E5-2407v2 E5-2418Lv2 E5-2420v2...
https://m.17guolv.com/ka9071cbada32d7375a41780ee.html

HP ISS & SWD产品配置工具 v2.56

E5-2403v2 (1.8GHz/4-core/10MB/80W) 处理器套件 1 708497-B21 HP DL380e Gen8 Intel Xeon E5-2407v2 (2.4GHz/4-core/10MB/80W) 处理器套件 1 724567......
https://m.17guolv.com/kab108422a336c1eb91a375de1.html

最新CPU对对照表

最新CPU对对照表 - 到2018年最新CPU明细以及对照表... v2 Xeon E5-2407 v2 Xeon E5-2420 v2 Xeon E5-2430 v2 Xeon E5-2603 v2 Xeon E5-2609 v2 Xeon E5-......
https://m.17guolv.com/kabdf696043069a45177232f60ddccda38376be188.html

IT构筑方案

CPU类型 : INTEL XEON E5-2407 v2 * 2 ? CPU插...
https://m.17guolv.com/ka3889d147ba1aa8114431d9ad.html

8-20长沙源联联想库存单_图文

E5-2407V2 8G 1TB SATA DVD E5-2609V3 8G 3...
https://m.17guolv.com/kaf7ad2a3f58eef8c75fbfc77da26925c52cc591a0.html

CPU详细数据表-常用

E5-2403 1.8G QC CPU Intel Xeon E5-2407 2.2G QC CPU Intel Xeon E5-2420 1.9G IntelXEON E5-2403 v2 1.8G 6.4QPI 10M QC IntelXEON E5-2407 v2 2.4G......
https://m.17guolv.com/ka430c6c69580216fc700afde4.html

系统设备采购项目报价表_图文

至强?处理器 E5-2640 v2 (八核 2.0 GHz,20MB共享缓存,95W);可支持2个...至强?处理器 E5-2407 (四核2.2GHz,10MB共享 缓存,80W) 可支持最大2个......
https://m.17guolv.com/ka2226437d5727a5e9856a61a9.html