"

35x5x20的简便方法是啥

"的相关文章

一年级上20以内连加减法(口算)

一年级上20以内连加减法(口算)_一年级数学_数学_小学教育_教育专区。9+7+...
https://m.17guolv.com/ka64e3282c4b35eefdc8d3333e.html

五年级计算能力训练题

.3= 6.36-2.6= (保留一位小数) 3、递等式计算,能简便的用简便方法计算...1.25×8= 1÷0.125= 2.4×5= 10÷2.5= 2.5×4= 0÷21.35= 2、用......
https://m.17guolv.com/kaa9e85510ddccda38366baf39.html

四年级数学上册简便计算题各种题型每日20道(全)

(99+1) 98-18X5+25 25X8÷ 25X8 35X127-35X16-11X35 600-60÷15 56...(125X4) 736-35X20 12X6÷ 12X6 36-36÷ 6-6 25X8÷(25X8) 1000+8-......
https://m.17guolv.com/ka73dda943b6360b4c2e3f5727a5e9856a561226d5.html

北师大版小学四年级数学上册简便计算练习题

35X127-35X16-11X35 简便计算练习题 5 姓名 容易出错类型(共五种类型) 600-60÷ 15 20X4÷ 20X4 736-35X20 得分 25X4÷25X4 98-18X5+25 56X8÷ 56......
https://m.17guolv.com/ka3f34815cbdd126fff705cc1755270722182e5968.html

简便运算的练习题和答案汇总课件

35X127-35X16-11X35 简便计算练习题 5 容易出错类型(共五种类型) 600-60 1÷5 20X4 20X4 ÷ 736-35X20 25X4÷ 25X4 98-18X5+25 56X8 56X8 ÷ ......
https://m.17guolv.com/ka75314fb7a7c30c22590102020740be1e650eccb4.html

四年级下册计算题过关练习5

35X127-35X16-11X35 简便计算练习题 5 姓名 容易出错类型(共五种类型) 600-60÷15 20X4÷20X4 736-35X20 得分 25X4÷25X4 98-18X5+25 56X8÷56X8 ......
https://m.17guolv.com/kaa5723b7b7fd5360cba1adbdb.html

第三单元 乘法运算定律与简便计算练习题大全

第三单元 乘法运算定律与简便计算练习题大全_数学_小学教育_教育专区。(二)乘除...(共五种类型) 600-60÷ 15 736-35X20 98-18X5+25 280-80÷ 4 175-75......
https://m.17guolv.com/ka2aaa23d5e2bd960591c6773b.html

简便计算

简便计算_数学_小学教育_教育专区。一、简便计算 (300+6)x12 25x(4+8) ...(共五种类型) 600-60÷15 20X4÷20X4 736-35X20 25X4÷25X4 98-18X5+......
https://m.17guolv.com/ka793d5cf4f111f18582d05a42.html

青岛版四年级数学下册简便计算题(共12份试题)

600-60÷ 15 20X4÷ 20X4 736-35X20 25X4÷25X4 得分 简便计算练习题 6 姓名 得分 26×39+61×26 356×9-56×9 99×55+55 98-18X5+25 56X8÷ 56......
https://m.17guolv.com/ka4b7a996e7e21af45b307a841.html