"

35x5x20的简便方法是啥

"的相关文章

简便计算练习题5

简便计算练习题5 - 简便计算练习题 5 姓名 容易出错类型(共五种类型) 600-60÷ 15 20X4÷ 20X4 得分 736-35X20 25X4÷25X4 98-18X5+25 5......
https://m.17guolv.com/kad06a18d7cc22bcd126ff0cdd.html

一年级上20以内连加减法(口算)

一年级上20以内连加减法(口算)_一年级数学_数学_小学教育_教育专区。9+7+...
https://m.17guolv.com/ka64e3282c4b35eefdc8d3333e.html

小学阶段简便计算及练习题大全

小学阶段简便计算及练习题大全_数学_小学教育_教育...(共五种类型) 600-60÷ 15 98-18X5+25 175-...(10)104×45-958-142 36-35X20 280-80÷ 4 ......
https://m.17guolv.com/ka15e833ac64ce0508763231126edb6f1aff0071fd.html

简便计算练习题

简便计算练习题 - 简便计算练习题 600-60÷ 15 姓名: 20X4÷ 20X4 得分: 736-35X20 25X4÷25X4 98-18X5+25 56X8÷ 56X8 280-......
https://m.17guolv.com/ka2837673cbf23482fb4daa58da0116c175e0e1e07.html

四年级下册计算题过关练习5

35X127-35X16-11X35 简便计算练习题 5 姓名 容易出错类型(共五种类型) 600-60÷15 20X4÷20X4 736-35X20 得分 25X4÷25X4 98-18X5+25 56X8÷56X8 ......
https://m.17guolv.com/kaa5723b7b7fd5360cba1adbdb.html

五年级计算能力训练题

.3= 6.36-2.6= (保留一位小数) 3、递等式计算,能简便的用简便方法计算...1.25×8= 1÷0.125= 2.4×5= 10÷2.5= 2.5×4= 0÷21.35= 2、用......
https://m.17guolv.com/kaa9e85510ddccda38366baf39.html

五年级数学简便计算题

600-60÷ 15 20X4÷ 20X4 736-35X20 25X4÷25X4 得分 简便计算练习题 6...18X5+25 56X8÷ 56X8 280-80÷ 4 12X6÷12X6 52×76+47×76+76 134......
https://m.17guolv.com/ka332ea57d66ec102de2bd960590c69ec3d5bbdbea.html

简便计算练习题5

简便计算练习题5 - 简便计算练习题 5 姓名 得分 容易出错类型(共五种类型) 600-60÷ 15 20X4÷ 20X4 736-35X20 25X4÷ 25X4 98-18X5+25 56......
https://m.17guolv.com/ka2d6a57a0eefdc8d376ee32e1.html

四年级数学上册简便计算题各种题型每日20道(全)

(99+1) 98-18X5+25 25X8÷ 25X8 35X127-35X16-11X35 600-60÷15 56...(125X4) 736-35X20 12X6÷ 12X6 36-36÷ 6-6 25X8÷(25X8) 1000+8-......
https://m.17guolv.com/ka73dda943b6360b4c2e3f5727a5e9856a561226d5.html

青岛版四年级数学下册简便计算题(共12份试题)

600-60÷ 15 20X4÷ 20X4 736-35X20 25X4÷25X4 得分 简便计算练习题 6 姓名 得分 26×39+61×26 356×9-56×9 99×55+55 98-18X5+25 56X8÷ 56......
https://m.17guolv.com/ka4b7a996e7e21af45b307a841.html