"

2.8+3x=10怎么检验

"的相关文章

2010年小学五年级数学上册第四单元试题_3

( 二、判断(对的打”√”,错的打”×”) 1、x=3.6 是方程 2.8+x=6.4 ...( ①、x=8 ②、x=10 4、根据 8x-6=50,可推得 3x+7 的值是( ①、......
https://m.17guolv.com/ka93afb9b550e79b89680203d8ce2f0066f4336454.html

YJV-3X10

YJV-3X10 - 电线电缆出厂(抽样)检验报告 检验编号:201303010...
https://m.17guolv.com/ka6ee9535d02020740bf1e9b22.html

.un

...
https://m.17guolv.com/ka.html

稍复杂的方程02_图文

的相 等关系,列方程; (3) 解方程; (4) 检验 ...2.8+x)×2 = 10.4 (2.8+x) (2.8+x) = 10...3(79 +X) = 357 79 × 3 + 3X = 357 237......
https://m.17guolv.com/ka7919fdfb700abb68a982fb26.html

人教版五年级上册数学《实际问题与方程》例3例4例5_图文

2倍,女 生有( 2x )人,男、女生共有( 3x )人...2x+2.8×2=10.4 2x+5.6=10.4 2x+5.6-5.6=10...(3)列方程; (4)解方程; (5)检验,写答语。 四......
https://m.17guolv.com/kaafc31629773231126edb6f1aff00bed5b9f3737f.html

新人教版五年级数学简易方程实际问题与方程_例3_图文

怎样检验这道题是否正确? 苹果的总价+梨的总价=总价钱 2×2.4 +2.8×2=10....说说下面方程表示的意义 25×4+3x=160 文档贡献者 linglongshan2 贡献于2016-......
https://m.17guolv.com/kaabd248d37e192279168884868762caaedd33ba85.html

五年级上册数学课件-5.13实际问题与方程(3)-人教新课标

(3) 解方程 2x-3=5 4.5+3x=13.5 看谁做的...(2.8+x)×2=10.4 (2.8+x)×2 ÷2=10.4÷...x=2.4 应用了乘法分配律 怎样检验这道题是否正确?......
https://m.17guolv.com/ka5b5f27e95122aaea998fcc22bcd126fff6055d75.html

实际问题与方程(3)_图文

2x-3=5 4.5+3x=13.5 2.妈妈买了2kg苹果和3kg梨,已知梨每千克2.8元, ...怎样检验这道题是否正确? 苹果的总价+梨的总价=总价钱 2×2.4 +2.8×2=10.......
https://m.17guolv.com/kacf048aeb51e79b89680226e1.html

检验材料

9.3 检验方法:目测; 9.4 检验工具:精确度为 1mm 钢尺 10.箱角: 10.1 箱...2.8 检验方法: 2.8.1 尺寸用精确度为 1mm 钢尺测量,厚度由游标卡尺或千分尺测量......
https://m.17guolv.com/ka2c68d907f46527d3240ce0f2.html

线材检验资料_图文

(mm) Φ 2.4 Φ 2.6 Φ 2.8 Φ 3.3 Φ 2.10 非电镀金属 36 24.5 ...(mm) 2X0.5 0.5 0.6 2X0.75 3X0.5 3X0.5 3X0.75 3X0.75 0.5 0.......
https://m.17guolv.com/ka401b45a30975f46527d3e1db.html